logo.2.png

Sabies què?

Un grau d’ansietat saludable permet a la persona estar motivada, activa i alerta davant dels perills. Llegir més...

Conductes de risc

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Autoria:

Fitxa informativa realitzada per:

Àngels Pujol, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Gemma Castells, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià i Sant Gervasi.
Juan José Gil, infermer del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Lluís Lalucat, director mèdic del Grup CHM Salut Mental. www.chmcorts.com
Rocío Casañas, psicòloga del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental.


Pàgines web
:

1. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricion. Actividad física y salud: guía para familias [Internet]. España: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2007 [acceso 18 Agosto 2014]. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/guia_actividad_fisica.pdf

2. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La alimentación en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 2007. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/
seguridad_edu_secundaria.pdf


3. Bruck D. Teenage sleep: Understanding and helping the sleep of 12-20 year olds [Internet]. Austràlia: Victoria University, School of Psychology; 2006 [accés el 18 Agost 2014]. Disponible a: http://vuir.vu.edu.au/467/1/teenagesleep.pdf

4. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 12-18 anys. Descans. [Internet]. Catalunya: 2012 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=b2ca099ee4db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2ca099ee4db0310Vgn
VCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


5. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Actuacions preventives a l’adolescència. [Internet]. Catalunya: 2004 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.acab.org/fitxer/152/guia%20de%20salut%20dels%20adolescents.pdf

6. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Enquesta de salut a Catalunya 2013 (ESCA). [Internet]. Catalunya: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut; 2014 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/
resultats_enquesta_salut_catalunya/


7. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Hàbits d’higiene del son. [Internet]. Catalunya: 2011 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.21c58aea29b124fc48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=d9969b226a85e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d9969b226a85e210Vgn
VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


8. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Métodes contraceptius. [Internet]. Catalunya: 2012 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=77c9e049308f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77c9e049308f5310Vgn
VCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


9. Elpais.com [Internet]. España: Diario El País; 2010 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/02/22/actualidad/1266793205_850215.html http://www.aspb.cat/quefem/docs/cannabis%20triptic%20catal%C3%A0%20arial.pdf cannabis

10. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Agencia Laín Entralgo; 2011. Guías de Práctica Clínica en el SNS: UETS N.º 2009/8. Disponible en: https://www.adolescenciasema.org/wp-content/uploads/2015/07/GPC-sobre-Trastornos-del-Sue%C3%B1o-en-la-Infancia-y-Adolescencia-en-Atenci%C3%B3n-Primaria.pdf

11. Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2009 [actualitzat 7 de maig de 2009; accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.infermeravirtual.com/cat/situacions_de_vida/adolescencia

12. Martínez Oró DP, Pallarés J, Barruti M, Espluga J, Canales G. Informe 2009. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil [Internet]. Barcelona: Fundación Igenus; 2010 [acceso el 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.aspb.cat/quefem/docs/Observatori_2009.pdf

13. Mental Health First Aid Australia. Helping someone with drug use problems. Melbourne: Mental Health First Aid Australia; 2008. Disponible a: https://mhfa.com.au/sites/mhfa.com.au/files/MHFA_prob_drug_guidelines_A4_2013.pdf

14. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 1994-2013). [Internet]. España: Observatorio Español sobre Drogas; 2013 [acceso 18 Agosto 2014]. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm

15. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los adolescentes españoles. Resultados del estudio HBSC-2010 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años. [Internet]. España: Centro de publicaciones; 2012 [acceso 18 Agosto 2014]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/
HBSC2010/HBSC2010_Resumen.pdf


16. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plan de Acción sobre drogas España 2013-16. [Internet]. España: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2013 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAN_ACCION_SOBRE_DROGAS2013_2016.pdf

17. National cannabis prevention and information center (ncpic). Cannabis information & support, Austràlia. Disponible a: https://cannabissupport.com.au/

18. National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). Cannabis use and psychosis [Internet]. Austràlia: National Cannabis Prevention and Information Centre; 2013 [Setembre 2013; accés 18 Agost 2014]. Disponible a: https://cannabissupport.com.au/cannabis-and-psychosis/

19. NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence [Internet]. Interventions to reduce substance misuse among vulnerable young people. Anglaterra: Centre for Clinical Practice; 2007 [actualitzada al Març 2007; accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.nice.org.uk/guidance/ph4/resources/guidance-interventions-to-reduce-substance-misuse-among-vulnerable-young-people-pdf

20. Servei d’Informació i Estudis, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2012. Barcelona: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, maig 2014. Disponible a: http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/mortalitat/documents_mortalitat/arxius/mortalitat_2012.pdf


21. Servei d’Informació i Estudis. La mortalitat evitable a Catalunya i regions sanitàries. Actualització de les dades 2005-2011. Barcelona. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, novembre 2013. Disponible a: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/dades-de-salut-serveis-sanitaris/mortalitat/documents/informe_final_v02.pdf%0A


Documentació:

1. Bayer Health Care. Bayer Schering Pharma 3ª Encuesta Bayer Schering Pharma Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud española. Grupo Daphne. Madrid, 2009.

2. Bearinger LH, Sieving RE, Ferguson J, Sharma V. Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: patterns, prevention, and potential. Lancet. 2007; 369:1220-31.

3. Conduct Problems Prevention Research Group. Initial impact of the Fast Track prevention trial for conduct problems: II. Classroom effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(5), Oct 1999: 648-657.

4. Domitrovich, C. E., Cortes, R. C., & Greenberg, M. T. (2007). Improving young children's social and emotional competence: A randomized trial of the Preschool "PATHS" curriculum. Journal of Primary Prevention, 28, 67-91.

5. Estudio epidemiológico europeo sobre los trastornos mentales (ESEMeD/estudio SAMCAT-Cataluña, 2002)

6. European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD/MHEDEA 2000) Project: rationale and methods International Journal of Methods in Psychiatric Research, Volume 11, Number 2.

7. Jones R., Bradley E. Health issues for adolescents. Symposium: adolescent medicine. Paediatrics and child health; 2007;17:11.

8. Kessler R., Bergland P., Demler O., et al (2005): Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey replication. Arch Gen Psychiatry, 62, 593-602.

9. Kingsep P. & Nathan P. Social skills training for severe mental disorders. A therapist manual.Centre for Clinical Interventions. Department of Health. Western Autralia.

10. Kitchener B.A., Jorm A.F. (2007). Early Intervention in the Real World. Youth Mental Health First Aid: A Manual for Adults Assisting Youth. Early Intervention in Psychiatry 2008; 2: 55–61.

11. Kitchener B.A., Jorm A.F. (2002) Mental Health First Aid Manual. ORYGEN Research, Centre, Melbourne.

12. Llistar N., Moreno C. et al (2011). Guia de prevenció primària per al maneig de grups psicoeducatius en adolescents. Institut Català de Salut. Servei atenció primària Sabadell-Rubí-Sant Cugat-Terrassa.

13. NICE public health guidance 20. Promoting young people’s social and emotional well-being in secondary education. London (United Kingdom):National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2009.

14. Nickerson R. Kinds of Thinking Taught in Currents Programs. Educational Leadership,42(1), 26-36. (1988). On Improving Thinking Through Instruction. BBN LaboratoriesIncorporated (mimeo).

15. Organización mundial de la Salud (OMS). Prevención de los trastornos mentales. Intervenciones efectivas y opciones de políticas. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

16. Organización mundial de la Salud (OMS). Promoción de la salud Mental. Conceptos. Evidencia Emergente práctica. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

17. Patel V.,Flishe A., Hetrick S., McGorry P. Mental health of young people: a global public-health challenge. Lancet. 2007 Apr 14;369(9569):1302-13.

18. Ruíz Lázaro P. & Merino B. (1998). Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes. Ministerio de sanidad y consumo. Centro de publicaciones.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació